top of page

Политика за поверителност и защита на личните данни

 

Във връзка със сигурността при използване на лична информация представяме на Вашето внимание Политиката за сигурност на личните данни на физически лица която е валидна и се прилага за всички наши контрагенти. В случай, че не сте съгласни с Политика за сигурност , няма възможност да използвате сайта: “Български Експерт” и да сключвате договори с „Български Експерт” ЕООД.

Същият периодично подлежи на промяна и актуализация от наша страна.

С настоящата политика за конфиденциалност Вие се съгласявате и приемате личната Ви информация да бъде разкривана и ползвана от момента, в който предоставите данните си и/или използвате услугите ни.

†Вашата поверителност е от изключително значение за нас. Политиката ни за сигурност разкрива какви лични данни събираме от Вас посредством съвместните ни взаимоотношения.

С цел изпълнение на договори за услуга, сключени между нас и Вас или между нас и нашите клиенти,както и сключване и изпълнение на трудови договори между нас и нашите служители, – Администратори на лични данни, чийто юридически адрес е България, Бургас, ул. Апостол Карамитев, 10, ет. 5, оф. 13, Електронна поща:bulgarianexpert@gmail.com, обработва данни на физически лица , в съответствие с настоящата Политика.

При обработването на лични данни „БГЕксперт” ООД спазва всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, и Закона за защита на личните данни, защото за нас сигурността на личните данни на нашите служители и клиенти†e от първостепенно значение.

Съгласно Регламента, лични данните всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифицирани или вече сте идентифицирани. Обработване на лични данни е всяко действие или съвкупност от такива, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

- Потребителят доброволно дава своето съгласие за обработване на предоставените от него лични данни в процеса на регистрация на профил или заявяване на желание за съвместна работа.†Личните данни се обработват законосъобразно и добросъвестно .

Клиентите са изцяло отговорни за точността на данните и имат възможност да направят промени в тях с цел актуализиране.

1.КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ:

1.1.Невъзможно е да предоставим нашите услуги на Вас или на нашите клиенти-администратори на Вашите лични данни,или сключим договор с Вас, ако не ни предоставите информация. За съвместната ни работа ни е необходиима определена информация от Ваша страна,които са доста простички неща като:

- трите имена,

- ЕГН/булстат

- адрес за кореспонденция.

- електронен адрес,

- телефон,

- банкова информация,

 

 

 

1.2.В следствие на запитвания,комуникация между нас и клиентите ни искания или други въпроси посредством регулярна или електронна поща ,ние съхраняваме и обработваме тази информация.

2. ЦЕЛ НА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

2.1. Най-общо казано :ние обработваме Вашите лични данни във връзка със сключване и изпълнение на трудови договори между нас и нашите служители, както и за изпълнение на договори за услуга, сключени между нас и Вас . Също така, Вашите лични данни са ни необходими за връзка с Вас.

3.„Български Експерт”ООД събира, използва и обработва информацията, описана по-горе, за целите, предвидени в настоящата Политика, които могат да бъдат свързани със:

• сключването на договор между Вас и „Български Експерт”ООД или между Администратор на Вашите лични данни и „Български Експерт”ООД

• изпълнение на сключения договор, като имате предвид, че ние можем да задържим Вашите данни за определен период от време след прекратяване на договора, за да изпълним всички договорни задължения./ които може да са :възстановявания, гаранции и т.н./

• подготовка на необходимите документи, във връзка с регистрирането на търговски дружества;

• подготовка на документи, изискуеми от нашите клиенти по Закона за счетоводството, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Закона за данък върху добавена стойност, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за местните данъци и такси и други.;

Трябва да сте наясно, че имаме право в случай, ако ни поискат от полицията или от друг регулаторен или държавен орган, който разследва предполагаеми незаконни дейности, предоставяне на личната Ви информация или друга информация, която получим за Вас. 

Това ще остане ли също, както е в сайта на БГ Експерт ?

Клиентът има възможност да плати с карта. За целта пренасочете към страницата на българската банка «Уникредит», където трябва да въведете необходимите данни. Използването на 3D-защитен протокол защитава такива операции. Ако банката на клиента поддържа тази технология, той има възможност да извърши плащане.

Когато плащате с карта, клиентът въвежда следните данни на съответната страница на сайта:

  • Тип карта

  • Нейният номер

  • Дата на изтичане на картата (месец / година)

  • Име на притежателя на картата (същият правопис като на картата)

  • CVC2 / CVV2 код (намира се на гърба на картата).

След това се натиска бутона „Плащане“.

След това клиентът се пренасочва към уебсайта на банката, издала картата, където потвърждава плащането в съответствие с правилата за обслужване на карти.

Сигурността на обработката на плащания чрез Банка Уникредит е гарантирана от стандарта за сигурност PCI DSS 2.0. Информацията се предава чрез съвременна SSL технология за криптиране. Тези карти не се прехвърлят на Български Експерт ООД или на трети страни.

Политика за оплаквания

Ако Клиентът реши,че качеството на предоставяните от нас услуги е незадоволително, той може да се свърже с “Българския експерт” ООД, като изпрати жалба на адрес: България, 8000, Бургас, ул. Апостол Карамитев, 10, ет. 5, от. 13

Искът Ви трябва да съдържа следната информация:

  • Име на клиента

  • Телефон на клиента, имейл

  • Дата на обслужване

  • Номер на договора

  • Описание на проблема, същността на иска.

Оплакванията трябва да се изпращат не по-късно от 10 дни от датата на връчване. Освен това можете да подадете сигнал за проблем, като се обадите на +359898766005, но възстановяване е възможно само ако има официално писмено искане.

Ако трябва да върнете документацията и / или да я изпратите отново на клиента (ако оплакването бъде признато), “Българския експерт” ООД ще заплати пощенските услуги.

Допълнителни условия: / това е от сайта на БГ експерт /

Цените, посочени на уебсайта, са крайни, включително всички необходими данъци и такси.

Доставката на документация се извършва в съответствие с тарифите, публикувани на уебсайта, до посочения от клиента пощенски адрес (доставката „при поискване“ или до пощенска кутия е неприемлива).

Българският експерт ООД не носи отговорност пред клиентите при тези условия за трудности или закъснения при предоставянето на услуги в случай на непредвидени неконтролирани обстоятелства, които включват стачки, бунтове, войни, природни бедствия, аварии и други инциденти.

Ако не е било възможно да се разрешат споровете извън съда, те се разглеждат изключително в съда на Република България.

Ако някое от тези условия противоречи на действащото българско законодателство, то се счита за невалидно, без да засяга валидността на други условия.

Внимание! Ако използвате някакви услуги на нашия уебсайт, това означава, че сте прочели тези условия и сте поели задължението да ги спазвате.

bottom of page