top of page
Търсене
 • Снимка на автораBulgarian Expert

Необходими документи за сключване на граждански брак между български граждани и лица от трети страниМиграция в България на граждани от трети страни – права и задължения


През последните години се наблюдава засилена миграция към ЕС от граждани от страни извън съюза. Това се обяснява най-вече с икономически фактори. Миграцията на Стария континент доведе и до въвеждането на нови закони, които се прилагат от няколко години. България също е поставила определени изисквания и условия, на които трябва да отговарят чужденците, ако желаят да получат статут на постоянно пребиваващи в страната ни.


Едно от правата, което обуславя всяка общество е семейството. Мигрантите в страната ни могат да сключват брак с българи, когато отговарят на съответните условия. Всичко това е регламентирано в обнародвания през последните години променен Семеен кодекс, като се вземат предвид разпоредбите на Кодекса на международното частно право и Закона за гражданска регистрация.


Какво представлява бракът според български институции?


Това е равноправен съюз между мъж и жена. С него се дава началото на семейството, което е и важна част от всяка общество. Само сключеният граждански брак има правно действие, според българското законодателство.


За тази цел се съставят акт, подписан от двамата партньори, както и съответното длъжностно лице. В документите се записват надлежно данни за мъжа и жената, като информацията бива проверена и заверена от административния служител.


Това могат да бъдат:

 • имена на двамата партньори преди брака;

 • дати на раждане;

 • възраст;

 • месторождение;

 • гражданство;

 • семейно положение преди брака;

 • ЕГН или номер на документ, когато лицето е чуждестранен гражданин;

 • постоянен адрес, валиден към момента на сключване на брака;

 • медицински свидетелства, които позволяват сключването на брак;

 • документ за самоличност.


Според родното законодателство е задължително да се въведе следната информация в раздела „режим на имуществени отношения“:

 • законов режим на разделност;

 • договорен режим;

 • законов режим на общност.


Особености при сключване на брак с чужденец


Когато единият от партньорите е чужденец, тогава лицето трябва удостовери правото си да встъпи в брак, както и че неговата държава признава съответния съюз с български гражданин.


А кои от лицата имат право да пребивават на територията на нашата страна?


Това са граждани на трети страни, които могат да:

 • извършват работа по трудов договор в България, който е съгласуван с администрацията на МТСП и става по реда на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност;

 • развиват търговска дейност в страната ни, съблюдавайки законите на страна ни и разкриват най-малко 10 работни места на пълна заетост за наши сънародници;

 • са чуждестранни специалисти, намиращи се в България по силата на международни договори;

 • бъдат представители на чуждестранно търговско дружество, което е с валидна регистрация и извършва дейността си съобразно законовите разпоредби в страната ни;

 • са финансово обезпечени родители на български гражданин или на чужденец, който притежава документи, признати от българското закони;

 • бъдат на продължително лечение в здравно заведение, разполагащи с достатъчно средства за издръжка и лечение, като не трябва да бъдат в тежест на родните ни социално-осигурителни органи;

 • са кореспонденти на чуждестранни средства, които имат акредитация в страната ни;

 • бъдат членове на семействата на имигрант, имащ разрешение за легално пребиваване в България;

 • извършват работа на свободна практика в страна ни, която е регламентирана от МТСП;

 • извършват нестопанска дейност в България, разрешена от МП и съгласувано с неговите разпоредби;

 • приети са за студенти в български ВУЗ;

 • имат специален статут на закрила, определен по Закона за борба с трафика на хора;

 • са инвестирали не по-малко от 600 000 лева в страна ни под формата на покупка на недвижим имот или притежават повече от 50% от капитала на българска търговска компания;

 • развиват дейност в необлагодетелствани райони в страната, които са определени от Закона за насърчаване на инвестициите, като капиталът не може да бъде по-малък от 250 000 лева;

 • бъдат чужденци, развиващи дейност в България, създавайки не по-малко от 5 работни места на наши граждани, като инвестицията не може да бъде по-ниска от 25 000 лева;

 • доброволци в страната ни, чиято дейност е регламентирана от Европейската доброволческа служба;

 • бъдат членове на семейството на имигрант в страната ни, притежаващ документи за предоставено убежище, временна закрила или хуманитарен статут.


Всеки чужденец в страната ни е задължен да има адрес на постоянно пребиваване. Това се налага заради изискванията, постановени от ЕС и от законите на съюза, съблюдаващи законната миграция в европейските страни.


Кантора „Български експерт“ е специализирана в оформянето на документи за имиграция в България. Нашите професионалисти ще ви предложат лично отношение, внимание към детайлите и качествени счетоводно-юридически услуги.


За получаване на разрешение за продължително пребиваване, чужденците трябва да имат:

 • осигурено жилище,

 • да плащат задължителни здравни застраховки и осигурителни вноски в страната ни;

 • да докажат, че имат достатъчни средства за издръжка, като не се натоварва социалната система в България.


Заявление за постоянен статут в България


При подаването на документите за издаване на първоначално разрешение за пребиваване се прикрепя и заявлението, довело до издаването на съответната виза на лицето. Това се извършва за всички имигранти, като се подават и документи за съдимост, криминална или полицейска регистрация.

Подаването на заявление за постоянен статут в страната ни става по определена процедура.


В офисите на държавната администрация се предоставят следните документи:

 • молба според предоставен образец;

 • документ за платена държавна такса съгласно тарифите, събирани в системата на МВР и Закона за държавните такси;

 • фотокопие от налични документи за самоличност личните данни;

 • данни за адресна регистрация в страната ни.

Документите за издаване на разрешение за пребиваване в страната ни на имигрант се разглеждат в рамките на 14 дни след подаването му. Това става по ред и условия, съгласувани с правилниците и законите в България. При възникване на затруднения, произтичащи от правна или физическа сложност, разглеждането на документите може да бъде удължено с 30 дни.


В този случай, чуждестранният граждани се уведомява за съответната промяна на срока. Административните органи са в правомощията си да изискат от лицето предоставянето на по-подробна информация или документация от мигранта, за да излязат с крайно решение по неговото искане.


Кога се получава на отказ или се отнема статут на постоянно пребиващ в България?


Когато чуждестранен гражданин подаде невярна информация в своето заявление за виза, тогава статутът му може да бъде преразгледан. Това става и в случаите, когато целта на неговото пребиваване в България се различава от действителната му дейност в страната ни.


За да бъде отказан статут на чужденец, сключил брак в нашата държава, трябва да бъдат налице следните обстоятелства:

 • двамата законни партньори не живеят заедно;

 • липсват законовите задължения, определени за всеки брак у нас;

 • дават се противоречиви сведения за един от двамата съпрузи;

 • партньорите не са се познавали преди сключването на брака;

 • плащането на парична сума за брачния съюз, която е в разрез с обичайните изисквания при подобни отношения;

 • не говорят общ език или такъв, който да е разбираем от двамата съпрузи;

 • когато имат предишни бракове, които са били сключвани за заобикаляне на законите.

Всичко това се проверява от Дирекция „Миграция“ и определените за целта административни органи. Информацията се сверява допълнително от подадените заявления, а при необходимост се прави и посещение на адреса на лицето.


Посещения на имиграционни служители на адрес

Проверките на миграционните се извършват съвместно с Дирекция „Полиция“, като целта им е да установят разминавания между заявените цели на чуждестранните граждани в техните заявления за постоянно пребиваване, както и за предотвратяване на трафик на хора.


Посещенията на упълномощените за това лица могат да бъдат извършвани и без предварително уведомление, като се спазват всички норми и правила, залегнали в законите на ЕС и България.


Всичко това ще ви бъде разяснено и от счетоводителите в кантора „Български експерт“. Специалистите в нея притежават дългогодишен опит в подаването на данъчни декларации, съвети за управление на фирма и човешки ресурси, оформяне на заявления и документация за постоянно пребиваващи в България и др.

Comments


bottom of page