top of page
Поиск
  • Фото автораBulgarian Expert

До 2.11.2020 г. се подават декларациите за дължими данъци за третото тримесечие на тази година


Фирмите и самоосигуряващите се лица, са задължени да подават декларации до 31.10 всяка календарна година. Това се прави, ако те са изплатили доходи на други лица, като сумите не са били по трудов договор. Юридическите субекти трябва да са удържали данък върху тези изразходвани средства. Декларациите се подават за изтеклото счетоводно тримесечие на годината. През тази година крайната дата се пада в неделя, което удължава срока до следващия работен ден – понеделник, 2.11.


Декларацията по чл. 55, ал. 1 от Закона върху данък върху дохода на физическите лица, както и по чл. 201, ал. 1 от Закона за колективно подоходно осигуряване се подава в съответните срокове. Авансовият данък, който е от наем, стопанска дейност, както и други парични доходи, трябва да се декларира до 2.11.2020 г. Този налог трябва е удържан върху доходи, изплатени през третото тримесечие на 2020 г. Документите следва да се подават и от физически лица. Това се прави в случай, че предприятието или самоосигуряващото се лице, което е платец на дохода, не е задължено да удържа налог. Дължимите данъци се декларират в НАП до края на месеца, който е след тримесечието, през което са придобити тези средства. В това число се включват доходи от наем или стопанска дейност, които са били придобити от физическите лица през третото тримесечие на тази година. Срокът за подаване на документите за налога е 2.11.2020 г.


Нашите счетоводители могат да ви помогнат, ако търсите професионална консултации за данъчното облагане. От услугите на „Български експерт“ могат да се възползват както юридически и самоосигуряващи се лица, така и физически субекти.


Данъчната декларация се подава в НАП и за последните налози, удържани върху доходите на чуждестранни физически и юридически лица. Такива могат да бъдат приходи от различни услуги, както и лихви, авторски или лицензионни права и др. Това се отнася и за последните налози върху постъпленията от дивиденти или ликвидационни дялове, разпределени на местни и чуждестранни физически лица, както и на чуждестранни фирми. Декларацията се подава в случаите, когато налогът е изискуем. Законът определя и местните юридически лица, които не са търговски дружества, като общините например, да плащат дължими данъци.


Подробна информация и насоки за попълване на декларациите и внасяне на суми към държавния бюджет, може да получите в сайта на държавната приходна агенция - www.nap.bg. Всеки заинтересован от подаване на документи за изискуемите налози има възможност да се обади и на националния телефон на НАП, който 0700 18 700. Обажданията в кол центъра на приходната агенция се таксуват според тарифата на съответния телефонен оператор.


В „Български експерт“ ще ви помогнем да подготвите и предадете своите данъчни декларации в срок. Нашият екип е съставен от отлични професионалисти, които имат дългогодишен опит в извършването на счетоводни услуги за физически и юридически лица.

bottom of page