top of page
Поиск
 • esfeer1003

Осигуряване в професионален и доброволен пенсионен фонд


Средствата за пенсии на бъдещите пенсионери се натрупват чрез плащането на задължителни вноски от трудещите си. Съществуват т нар. „два стълба“ на държавното обществено осигуряване (ДОО). Натрупването на сумите по тях зависи от броя на работещите в страната ни, на които им се удържат вноски за навършени години. Не на последно място, пенсиите зависят и от размера на вноските от осигуровките. По този начин се осъществява добре познатия солидарен принцип в социалната система. Според него работещите гарантират пенсионните доходи на своите родители и близки.

Съществуват и редица фактори, влияещи върху размера на сумите, получавани за навършени години и трудов стаж. Такива могат да бъдат:

 • отрицателен прираст на населението;

 • намаляване на раждаемостта;

 • висок процент безработица;

 • намаляване на събираемостта на осигурителните вноски.

ДОО се основава на двата „стълба“, определящи и размера на бъдещите пенсии. В това число влизат универсалните фондове и допълнителното задължително осигуряване. Междувременно лицата имат право да правят вноски и в доброволни пенсионни дружества. Така ще могат да се възползват от възможността за взимане на трета пенсия.


Задължително пенсионно осигуряване

ДОО се надзирава от отговорната за това държавна администрация. Бюджетът на „първия стълб“ се приема със специален закон. Той важи от 1.01 до 31.12 на съответната календарна година. Бюджетът е съставен от различни фондове, по които се извършват плащания. Такива са:

- фонд „Пенсии“;

- фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“;

- фонд „Трудова злополука и професионална болест“;

- фонд „Общо заболяване и майчинство“;

- фонд „Безработица“.


През 2021 г. разпределението на осигурителните налози остават непроменено. Така например, вноските за 3-та категория труд на родените след 1959 г. са в размер на 19.8%. От тази сума работодателят плаща 11.02%, докато на работника се удържат 8.78%.


Бяха направени промени в размера на пенсиите, изплащани за трудов стаж и възраст. Това се отнася както за трудещите се все още лица, така и за тези, които са достигнали необходимите години и отработено време, за да се възползват от привилегията да получават плащания от ДОО.


С последните промени, приети от народните представители, може да се избира начина, по който да се получава втората пенсия. А какво всъщност представлява тя?

На хората, осигурявани от първата година на трудовия им стаж, работодателите внасят осигуровки за т. нар. „Универсален пенсионен фонд“. В него постъпват удръжките от заплатите. Осигуровките се превеждат към Националната агенция за приходите, след което биват внасяни в осигурителните дружества. УПФ е гарант за изплащането на пенсия за изработени години и трудов стаж, когато са изпълнени всички законови изисквания за нейното получаване.


Всичко, свързана с осчетоводяването на вашата фирма или изготвяне на документи за трудов стаж, може да бъде извършено от професионалистите в кантората „Български експерт“.

Съществува и допълнително задължително осигуряване, валидно за родените след 1959 г. По него също се натрупват суми, които впоследствие определят и размера на бъдещата пенсия.


Доброволни пенсионни фондове

Сред възможностите, които всеки трудещ се в нашата страна може да избере, са и доброволните фондове. Осигуряването в тях не е задължително, но също гарантира определен приход при навършване на съответната възраст. Всеки гражданин, който е на поне 16 г., има правото да избере своя допълнителен пенсионен фонд. Вноските се натрупват в лична партида, които се инвестират в дружеството, на което са поверени. По този начин доходността през годините може да нарасне, а това е от важно значение за бъдещите пенсионери.


За да се осигурявате в подобен доброволен фонд е необходимо да решите как да превеждате своите вноски. Това може да става както лично, така и от вашия работодател. Има и вариант, при който да изберете друг осигурител, който да прави това вместо вас. Избирането на доброволен пенсионен фонд може да ви донесе и данъчни облекчения.


Този вид осигуряване дава допълнителна сигурност на трудещите се, когато трябва да излязат в заслужен отдих поради навършени години и стаж.


Осигуряване за втора пенсия

При осигуряването за втора пенсия няма изискване за размера на вноските, както и за тяхната периодичност. Плащането може да бъде извършвано ежемесечно или на определен интервал от време. Пенсионните фондове предвиждат и вариант, при който се прави еднократно плащане на сумата.


Не забравяйте, че размерът на вноската за 2021 г. е 5% от осигурителния доход. В този случай, 2.8% се покриват от работодателя, а 2.2% от самия работещ. Тези средства се натрупват в личната партита на всеки трудещ се. Когато се изпълнят условията за необходим стаж и възраст, тогава се изплаща и допълнителната пенсия.


Според данните от НОИ в партидите на работещите има натрупани средно по 3826 лв. В България се осигуряват за допълнителна пенсия близо 5 000 000 души. Трудещите се в страната ни са разпределени в 4-ри фонда, опериращи към края на 2020 г. Спрямо предишната година, броят на желаещите да получават след време втора пенсия нараства с малко над 1%.


Обяснимо е, че най-много работници са вече част от универсалните пенсионни фондове. В тези дружества се плащат вноските за всеки трудещ се, роден след 1959 г., осигуряващ се съобразно Кодекса за социално осигуряване.Размер на вноската в Универсалните пенсионни фондове


Тази сума е почти идентична с налога, превеждан към доброволните фондове. Размерът на вноската е 5% от осигурителния доход на трудещия се. 2.2% от нея се плаща от работодателя, докато 2.8% се удържат от работника. Преди сумата да постъпи в личната партида на трудещия се, вноската се облага с такса, чийто размер е 3.5% от размера на осигурителната тежест. Освен това, Универсалните пенсионни фондове имат право да удържат и годишен инвестиционен налог. Размерът таксата е 0.5% от стойността на личната партида, притежавана от всеки осигуряващ се в тези дружества.

Интересно е да се знае, че сумата, натрупана от мъжете в тези фондове, е по-голяма от тази на жените. Това е заради по-ниските заплати, получавани от дамите в страната ни. Мъжете са натрупали средно по около 4000 лв. във всяка една партида, докато жените – 3646 лв.


Най-високи суми са събрали във фоновете трудещите се, чиято възраст е 50-54 години. В техните партиди са натрупани средно по около 4850 лв. Има и доста хора, на които тепърва им предстои да се пенсионират. В момента те са на възраст между 60 и 64 години. За тяхна информация в във всяка от личните им партиди има средно по 4344 лв. Едва ли е изненадващо, че младите хора са с най-малко събрани средства в своите пенсионни фондове. В партидите им са се натрупали средно по около 656 лв.

Според официалната информация от държавните институции, в системата за допълнително осигуряване към края на 2020 г. са събрани активи на стойност 17.29 милиарда лева. Ако се направи сравнение с предишната година ще се установи, че тази сума е нараснала с близо 9%. Нетният резултат на тези фондове е почти 60 милиона лева.


Прехвърляне на партида в друг пенсионен фонд

Експертите съветват трудещите се да не прехвърлят партидата си, ако ще взимат максималната или минималната пенсия. Според новите разпоредби се увеличават долната граница на социалното осигуряване. Така българите, плащали вноски на минималната работна заплата, ще получават пенсия в размер на 300 лв. Това важи за всички хора в страна ни, които имат необходимия трудов стаж и възраст. Що се отнася до българите, чиято пенсия е близка до горния праг, могат също да получат втора пенсия, при условие, че не могат да надхвърлят тавана на първата. Във всеки един от тези случаи трудещите си ще получават допълнителни пари от универсалните осигурителни фондове.


Срок за прехвърляне от първия към втория осигурителен стълб

Промяната на един фонд с друг може да стане до 30 юни. Това есрокът за всички трудещи се, оставащи им по-малко от 5 години до пенсиониране. С новите промени преминаването може да се извършва толкова пъти, колкото на един работник желае, докато не придобие право да взимат полагаемите им се доходи за навършени години и стаж.


Осигурителното дружество по същество управлява парите на лицата, като по този начин им гарантира получаването на втора пенсия впоследствие. Създаването на индивидуална партида става веднага след започване на първата им работа. Трябва да се знае, че ако работникът не спре своя избор върху осигурителен фонд, това се извършва служебно от НАП към някое от допълнителните осигурителни дружества.

Средствата могат да бъдат прехвърляни в друг фонд, но трябва да e изминала поне 1 година от последната промяна в партидата. Този срок се прилага в случаи като:

 • промяна на участие;

 • сключване на първи осигурителен договор;

 • служебно разпределение;

 • възобновяване на осигуряването в УПФ.

Окончателният избор трябва да бъде направен най-много 5 години достигането на необходимия трудов стаж и възраст. Това изискване е съобразено с разпоредбите от Кодекса за социално осигуряване. Правилото важи за случаите, когато все още не е отпусната съответната полагаема пенсия на лицето.


Не на последно място, сумата във „втория осигурителен стълб“ зависи изцяло от това каква сума е била натрупана през годините в индивидуалните партиди. Пенсията от доброволния пенсионен фонд е пряко свързана с:

 • размер на вноските;

 • период на плащането им;

 • инвестиционен доход на фонда до момента на изплащането на пенсията.

Ако имате нужда от надежден представител пред държавните институции, като НАП например, заложете на коректното отношение в счетоводната кантора „Български експерт“. Специалистите от фирмата ще ви съдействат за изготвяне на данъчни декларации, подаване на документация за създаване на юридическо лице, както и при попълване на документи за пенсия.

13 просмотров0 комментариев

Comments


bottom of page