top of page
Поиск
  • esfeer1003

Най-важното, което трябва да се знае за „данък уикенд“ – текущи разходи


Въз основа на т. нар. „данък уикенд“ фирмите трябва да декларират пред НАП дали собствениците, техните мениджъри или служители използват фирмени активи за лични цели. Това правило въведено през 2015 г. Юридическите лица няма да могат да си приспадат ДДС за времето, площта и километрите на тази част от движимите и недвижимите активи, използвани за лични нужди.


Данъчен кредит ще се удържа независимо от стойността и вида на стоката или услугата, като това важи и за отдавна купени стоки или услуги. Една от основните характеристики на ДДС е, че той се дължи винаги при наличието на крайно потребление от страна на юридическите лица или техни представители.


Това правило не важи, когато се използва данъчен кредит, а стоката или услугата е предназначена за лични цели. В този смисъл възникват и определени трудности за определянето на т. нар. „данък уикенд“. Например, когато недвижима или движима собственост се използва в определен период за лични цели, а в останалото време – за фирмени нужди. С този данък юридическите лица трябва да изчисляват и плащат ДДС за безвъзмездна лична употреба на стоки и услуги, за които е ползван данъчен кредит.


Това правило засяга най-много лицата, купуващи от името на фирмата мобилни телефони и абонамент за тях, компютри, битова техника, леки автомобили и недвижими имоти. Ако те реално ги използват и за лична употреба, която е различна от дейността на съответния бизнес, могат да настъпят недоразумения с плащането на „данък уикенд“.


Всяко юридическо лице трябва да се определи каква част от разходите са за лични нужди на персонала или собствениците и каква част - за фирмени нужди. При автомобилите се приема съотношението на изминатите километри за собствени цели и изминатите километри, свързани с дейността на фирмата. Всичко следва да бъде надлежно попълнено в пътните листи на превозното средство. Всяка фирма е задължена да извършва подобно разграничение всеки месец, подавайки своите декларации в НАП.


За използването на лек автомобил не се използва данъчен кредит, като не е необходимо да се прави подобно разграничение. Когато се калкулира съотношението за целия месец, включително всички разходи по експлоатацията на дълготрайните активи, се определя размера на разходите за всеки един от активите. Това важи за стоките или услугите, използвани за лични нужди. Така се определя данъчната основа, върху която с протокол се начислява 20% ДДС. Не трябва да се пропуска към преките разходи да се добавят и разходите за заплати и осигуровки на персонала, зает с обслужването на въпросните дълготрайни активи, като чистачки, шофьори и др.


Ако желаете да се избавите от подобни изчисления, отнасящи се за всички новозакупени движими материални активи, които могат да бъдат използвани както за фирмени, така и за лични нужди, по-добре не ползвайте целия данъчен кредит. Това може да го направите само в определено съотношение, което приемате като процент за използване за лични нужди. След това разделете данъчния кредит и в документите посочете само този данък добавена стойност по фактурата, оставащо за частта, предназначена за фирмени нужди.


Искате ли да зададете въпрос или да използвате нашите услуги?

Свържете се с нас по удобен за Вас начин


България, 8000, гр.Бургас, ул. Апостол Карамитев 10, ет 5, оф.13-A

+359 98 893 9005

8 просмотров0 комментариев
bottom of page