top of page
Поиск
 • Фото автораBulgarian Expert

Пенсия, необходим стаж и възраст. Видове пенсии


Българските граждани придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при навършена определена възраст, която е различна за мъжете и жените. Освен това, значение има и трудовият стаж на всеки, кандидатстващ за подобен вид пожизнено обезщетение.


Хората, които са на не по-малко от 66 години и 6 месеца, като имат и най-малко 15 отработени години през своя живот, в които са се осигурявали, придобиват право на пенсия. Можете да се обърне и към нас, ако имате въпроси, относно подобен род пожизнени обезщетения. В „Български експерт“ ще ви дадем компетентно мнение за най-добрите варианти за пенсиониране. Нашите съвети ще бъдат съобразени с възрастта ви и трудовия стаж, който сте натрупали.


Трябва да се има предвид, че минималното изискване за пенсиониране се променя с всяка изминала година.

Все пак, ако достигнете право на пожизнено обезщетение, но не се възползвате от него, имате право да го получите в следващ период от време. Можете да се пенсионирате през предстоящите години например. При това, няма да има значение дали са настъпили промени в изискванията за по-ранно получаване на пожизненото обезщетение.


Възможност за предсрочно пенсиониране имате в зависимост от категорията труд, която сте извършвали през годините. Ако вашата възраст е по-ниска от изискуемата, имате право на по-ранно получаване на пожизнено обезщетение, при условие, че:

 • сте на редовна военна служба,

 • заемате определена длъжност в държавната администрация,

 • професията ви е следовател,

 • работите като пожарникар,

 • сте водолаз.

Тези длъжности придобиват право на пенсия, когато се достигне определен осигурителен стаж в тези професии. В същото време, право на социално пожизнено обезщетение имате при навършване на 70-годишна възраст. Условието е, доходите на семейството ви да са под определен минимум. Освен това, не трябва получавате друго пожизнено обезщетение, независимо дали от нашата страна или от чужбина.


Условия, на които трябва да отговарят бъдещите пенсионери


За пенсионирането през настоящата година има определени изисквания към възрастта на кандидатите. Жените трябва да са поне на 61 години и 6 месеца, като имат и 35 години и 10 месеца трудов стаж. За мъжете изискването е възраст от 64 години и 3 месеца, с данни за осигуряване за поне 38 години и 10 месеца през техния живот.

Изискването за минималната възрастта за пенсиониране и история на осигуряването за бъдещите пенсионери плавно се увеличава. Това ще става, докато тя достигне 65 години за двата пола, което означава 40 години трудов стаж за мъжете и 37 години – за жените.


Това може да ви бъде обяснено и от нашите сътрудници, които са специалисти в подготвянето на документи на кандидати за пенсия.


В случай, че ви не достига необходимият осигурителен стаж за пожизнено обезщетение, това може да стане и в по-ранен период от време. Условието е, да имате навършени поне 66 години и 6 месеца. В същото време трябва сте се осигурявали за най-малко 15 години през своя живот.

Хората с дълга осигурителна история могат да придобият право на пенсия една година преди да достигнат съответната изискуема възраст. Това пожизнено обезщетение е с 0.4% по-малко за всеки отделен месец. Лицето ще получи пълния размер на пенсията си, когато навърши минимално изискуемата възраст за пенсиониране.

Изисквания за кандидатстване за пожизнено обезщетение за някои професии:

 • военнослужещите придобиват право на пенсия при навършване на възраст 53 години и 6 месеца, при условие, че имат поне 27 години стаж. Повече от половината от този период трябва да бъде действително изслужен като редовна служба;

 • служители от МВР и на ДАНС, както и държавните служители по Закона за СРС и Закона за ИНЗС придобиват право на пенсия, при условие, че имат поне 27 години стаж. Повече от половината от този период трябва да бъде действително изслужен като редовна служба;

 • държавните служители от ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ придобиват право на пенсия при навършване на възраст 53 години и 6 месеца, при условие, че имат поне 27 години стаж. Повече от половината от този период трябва да бъде действително изслужен като редовна служба;

 • също така балерините и балетистите придобиват право на пенсия при навършване на възраст 43 години и 6 месеца, при условие, че имат поне 25 години стаж в тази сфера.

Ранно пенсиониране

Категориите труд са определени в специална наредба. Те зависят и от условията на труд, която сте извършвали. Това се отнася за различни видове професии – миньори, летци, металургични работници и др. Наредбата класифицира два вида пожизнени обезщетения:

Осигурените лица в професионален пенсионен фонд, които не са избрали да се осигуряват само във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване, което е т. нар. „първи стълб на осигуряването“, могат да получат срочна професионална пенсия.


Тя се изплаща от професионалните пенсионни фондове. Нейното получаване зависи от следните условия:

 • бъдещите пенсионери да имат най-малко 10 години осигурителен стаж при първа категория условия на труд след 31.12.1999 г., като в същото време им остават 10 години преди да достигнат пенсионна възраст;

 • бъдещите пенсионери да имат най-малко 15 години осигурителен стаж при първа категория условия на труд след 31.12.1999 г., като в същото време им остават 5 години преди да достигнат пенсионна възраст.

Срочното професионално пожизнено обезщетение ще се изплаща, докато кандидатът за него навърши изискуемата от закона минимална възраст.


Осигуряване в държавния фонд „Пенсии“

При условие, че кандидатите за пенсия не са придобили право на пожизнено обезщетение, изплащано от професионален пенсионен фонд, или са избрали да се осигуряват само във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване, което е т нар. „първи стълб на осигуряването“, могат да получат пожизнена пенсия. Тя се изплаща от Националния осигурителен институт. Всеки кандидат трябва да отговаря на следните условия:

 • кандидатите имат не по-малко от 10 години осигурителен стаж в условията на първа категория труд, като са достигнали възраст от 49 години и 4 месеца за жените и 53 години и 6 месеца за мъжете, а сборът на техния трудов стаж и възраст се равнява на 94 за жените и 100 за мъжете;

 • кандидатите имат не по-малко от 15 години осигурителен стаж в условията на първа категория труд, като са достигнали възраст от 54 години и 4 месеца за жените и 58 години и 6 месеца за мъжете, а сборът на техния трудов стаж и възраст се равнява на 94 за жените и 100 за мъжете;

Учителите получават възможност за ранно получаване на пожизнено обезщетение, което се отпуска от Учителския пенсионен фонд. Тези кандидати трябва да отговарят на следните условия:

 • ако са на възраст поне 58 години и 6 месеца за жените и 61 години и 3 месеца за мъжете през 2020 г.;

 • минималният изискуем трудов стаж за тази професия е регламентиран на 25 години и 8 месеца за жените и 30 години и 8 месеца за мъжете.

Социално пожизнено обезщетение за старост

Всеки българин има право да получава т. нар. „социална пенсия за старост“. Условието е да са навършени поне 70 години, като годишният доход на всеки член от семейството е по-малък от гарантирания минимален доход за последната 1 година. В сумата не трябва да влизат:

 • добавките за чужда помощ за инвалиди, както и компенсациите, индексациите или еднократните добавки, изплащани към пенсиите;

 • социални помощи;

 • семейни помощи за деца, както и месечните добавки за хората с увреждания.

Пожизненото обезщетение за осигурителен стаж и възраст се изчислява по формула, в която влизат годините осигурителен стаж и доход, върху който са внасяни осигурителни вноски през годините.


За хората с 15 години действителен осигурителен стаж и навършени 66 години и 6 месеца, минималната пенсия е 85 % от минималния размер на пожизненото парично обезщетение за 2020 г. Сумата е еднаква за мъжете и за жените.


Възможност за ранно излизане в пенсия

Работещите при тежки условия на труд, които спадат към първа и втора категория, както и при някои специфични професии, могат да получават пожизнено обезщетение от фонд „Пенсии“ на НОИ или от пенсионен фонд. За тези хора е задължително да се осигуряват в професионален фонд, който е стопанисван от съответното осигурително дружество.


За всякакви въпроси, свързани именно с подобен род пожизнени обезщетения, обърнете се към нашите специалисти, които имат дългогодишен опит в тази сфера на осигуряването.

Comments


bottom of page