top of page
Поиск
  • Фото автораBulgarian Expert

Социално осигуряване и подоходно облагане на морските лица


Според Кодекса за социално осигуряване, българските граждани и морските лица, които работят в чужбина спадат към групата на самоосигуряващите се лица. Те имат право сами да изберат дали да плащат своите вноски за пенсия в страната ни или не. Това важи особено много за морските лица, изпратени на работа с посредник или осигурителната каса, работеща със самия посредник.


Данък доход и осигуряване на моряци под чужд флаг

На българските граждани, които са част от екипажите на чуждестранни кораби, имат правото сами да определят в какъв размер да са техните вноски и за какво да ги плащат. Морските лица могат да избират дали да се осигуряват за инвалидност в нашата страна, пенсия, общо заболяване, старост или смърт. Техният осигурител се явява посредникът, изпратил ги на работа в чужбина.

Морските лица, които са правили вноски за инвалидност поради общо заболяване, старост или смърт, поучават право на следните обезщетения:

  • пенсия за трайна инвалидност поради заболяване;

  • пенсия за стаж и възраст;

  • помощи за осигуряване на помощно технически средства, които са необходими за лечението;

  • при смърт на осигуреното лице, неговата съпруга/съпруг, децата и родителите му имат право да получат еднократна помощ, която е в размер на две минимални работни заплати, както и право на наследствена пенсия.

Здравно осигуряване на морските лица

Вноските към НЗОК са задължителни за всички граждани на родината ни, които са с адресна регистрация в България. Според закона, тези лица трябва да пребивават определен период в страната ни, независимо дали работят или получават доходите си тук. От началото на 2021 г. сумата за здравните вноски са увеличени. Осигуровките към НЗОК за самоосигуряващи се, каквито по закон са морските лица, са 50% от минималния месечен доход. Съответната сума е 325 лв., след е увеличена и минималната работна заплата на 650 лв.

В такъв случай, вноските към НЗОК стават 26 лв. Тяхното плащане става до 25-то число всеки месец, следващ периода, в който е възникнало задължението. Добрата новина за самоосигуряващите се е, че за разлика от други плащания, здравните осигуровки могат да се внасят лично от съответното лице.


Осигуровки за моряци, изпратени в чужбина от български посредник

Тези лица могат да правят плащания към бюджета за своя сметка. Разликата е, че е необходимо писмено да декларират пред изпращащия посредник своите намерения. Техният агент се явява и осигурител на морските лица. Българските граждани на чуждестранни кораби, изпратени от родна компания, имат правото да правят вноски за инвалидност поради заболяване, старост или смърт. Това става върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващи се лица. Съгласно ЗБДОО, неговият долен праг е 650 лв. за 2021 г. Срокът на осигуряването, който е посочен в декларацията, започва да тече не по-рано от 1-во число на месеца, посочен в документа.


Кои са данъчно задължени лица

Според закона това са:

- местни и чуждестранни физически лица, носители на данъчните задължения според този закон;

- местни и чуждестранни физически лица, задължени да внасят и удържат данъци според този закон;


Трябва да се припомни, че морските лица са местни за нашето данъчно осигуряване. Дори и наши сънародници да работят или живеят за известно време в чужбина, ако техните жизнени интереси са в България, тогава те също са подвластни на ЗДДФЛ. При това определяне се взема предвид наличието на семейство и собственост, които са в пряка връзка със съответните местни лица.


Според тези закономерности, може да се твърди, че доходът на всеки моряк, получен от труд на чуждестранен кораб, подлежи на облагане според българското данъчно законодателство. Това важи във всички случаи, независимо от времето, прекарано от лицата зад граница.


Когато е налице международен договор, подписан от българското правителство, в което се съдържат разпоредби, различаващи се от нашето законодателство, тогава важат правилата на съответната данъчна спогодба.

Това означава, че моряците, работещи за чуждестранни корабособственици, трябва да се съобразяват с мястото на регистрация на корабособственика. Имено поради тази причина, в договора на лицето трябва да е посочен адресът на компанията, под чийто флаг е плавателният съд.


Има страни, с които България има договори за избягване на двойното данъчно облагане. Те са посочени в таблица, намираща се на последната страница на декларацията за доходи на физически лица от чужбина. Има подписани над 60 подобни спогодби с други държави.


С „Български експерт“ получавате професионална помощ при попълването и подаването на декларациите в НАП. Получавате винаги професионално отношение, подплатено д дългогодишен опит в сферата на счетоводството и фирменото управление.


Защо работодателите не осигуряват морските лица и позволява ли това българското законодателство


Според приетия през 2010 г. закон, моряците са включени в групата на самоосигуряващите се лица. Преди това лицата, работещи на чуждестранни кораби, трябваше да внасят 10% от доходите си в държавния бюджет. След приетата поправка, тази ставка бе намалена на 1%. Това дава възможност за по-гъвкава политика от страна на корабособствениците, които имат възможност да увеличат заплатите на своите служители, без да удържат от брутните възнаграждения на моряците за осигуровки.

Българското законодателство позволява това, заради данъчната политика в този отрасъл и особено на правилата за свободна търговия, регламентирани от ЕС. Изборът за осигуряващите се е да плащат вноски в границите между минималния и максималния осигурителен праг, допълнително определени от разпоредбите на страната ни.

Постигнати са договорки с корабособствениците, които запазват заплатите на своите служители, като към дохода се добавят командировъчни и осигуровки. Задължението за плащането на вноски към родния бюджет остава за българските моряци.


Какво е морско лице

Това е лице, което е наето да работи на борда на кораб, без да се уточнява дали това става в международни води или в речни басейни. Все пак, флагът на плавателния съд трябва да е европейски. Такова е изискването на законодателството в ЕС.

Осигуряване за стаж и пенсия в чужбина на морските лица

За лицата, работещи под чужд флаг, който не е европейски, е оставено правото сами да избират как да се осигуряват и дали въобще да се осигуряват. Те имат правото да плащат своите вноски към държавния бюджет, но не са задължени от закона да го правят.

Според новите разпоредби на данъчното законодателство, от моряците няма да се изисква вече служебна бележка за техните доходи. Обикновено тя се издаваше от служители на чуждестранния корабособственик, което неимоверно много затрудняваше физическите лица да декларират своите приходи от чужбина.


За подобни въпроси винаги може да се обърнете към счетоводителите на „Български експерт“. Специалистите от тази кантора имат солиден опит в осчетоводяването на доходи на моряци. Счетоводителите извършват всичко необходимо, когато трябва да се декларират доходи от чужбина на физически или юридически лица

Comments


bottom of page