top of page
Поиск
  • Фото автораBulgarian Expert

Удължават се сроковете на плащане на налог според Закона по счетоводство за публикуване на ГДД



По предложение на българската Асоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия се обнародваха промени, които водят до удължаване на крайните дати за подаване на данъчните декларации. ГДД (годишни данъчни декларации) се подготвят от задължените лица, които подлежат на плащане на налог по Закона за корпоративно подоходно облагане. Това важи и за всички юридически лица, които осчетоводяват своята дейност според Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Промените доведоха до промяна в началната дата на подаване и плащане на годишния налог. Данъците се плащат от 01.03 за лицата, задължени по Закона за корпоративно подоходно облагане и тези физическите лица, както и за тези, които се отчитат според ЗДДФЛ. Удължават се и сроковете на плащане на налог според Закона по счетоводство за публикуване на годишните данъчни декларации.


Новият срок за подаване на Годишни данъчни декларации е от 1.03 до 30.06


Дата за плащане на налог се отнася за:

  • подготвяне и подаване на декларации, както и плащане на налозите, които са дължими според чл. 92 от Закона за корпоративно подоходно облагане;

  • подготвяне и подаване на декларации, както и плащане на налозите, които са дължими според чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, като това се отнася за едноличните търговци и регистрираните земеделски стопани.

Промяната в срока за подаване се отнася, както за данъчните декларации, валидни за настоящата година, така и за тези за следващите години.


Не се изменя датата за подаване на данъчни декларации по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Срокът остава 30.04. Тази дата се отнася за юридически лица, които не са еднолични търговци и регистрирани земеделски стопани.


Ето и конкретна информация за евентуална отстъпка от годишния налог при допълнително внасяне на авансови плащания по Закона за данъците върху доходите на физическите лица


Физическите лица ползват отстъпка от 5% върху налога за допълнителното плащане, ако подадат данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица до 31.03 на следващата година по Интернет. Тези авансови вноски са определени от чл. 48, ал. 1 и 2 на ЗДДФЛ. Отстъпката се ползва, само при условие, че юридическите лица нямат възбрани и принудително изпълнение на задължения към държавата към датата на подаване на годишната данъчна декларация. Освен това, налогът следва да е внесен в срок, който е до 31.03. Установен е и общият размер на ползваната отстъпка за данъците, които се събират според чл. 48, ал. 1 и 2. Сумата не може да превишава 500 лв.


Промени при авансово плащане на данъци по Закона за корпоративно подоходно облагане


Трябва да се отбележи, че авансовите плащания се правят върху прогнозната данъчна печалба за съответната година. Това се прави по същия метод, както и досега. Заради промяната на датата за подаване на данъчни декларации се наложи обновяване на разпоредбите в Закона за корпоративно подоходно облагане. Според новите правила, показателят нетни постъпления от икономическа дейност за предходната година се замени с показателя за нетни постъпления от икономическа дейност за годината, която предшества предходната година. Промяната доведе до определяне на това дали ще се внасят авансови данъчни плащания за следващата, 2021 г. Според правилата се взимат предвид нетните постъпления от икономическа дейност за 2019 г., а не за настоящата – 2020 г., както беше правилото до този момент.


Винаги може да бъдете в крак с новите правила и изисквания на данъчните власти, ако предпочетете „Български експерт“, където счетоводителите са наясно с всички промени в подоходното законодателство на България.


Новите правила определят данъчно задължените лица да декларират авансовите внасяния с отделна данъчна декларация по образец, като срокът е от 1.03 до 15.04 на същата година. Това вече не става заедно с ГГД, както беше до този момент.


Поради промяната в датата на деклариране и плащане на ГКД се въвеждат и нови правила:

1. Новият краен срок за подаване на документите за налога по чл. 88 от ЗКПО е до 15.11 за евентуални промени на авансовите внасяния;

2. Предварителните вноски за последния месец на годината и тази за третото тримесечие се плащат до 1.12 на настоящата година;

3. Променя се допустимото превишение на КД над определените авансови внасяния от 20% на 25%.


С тези нови правила се редуцира възможността от неточно планиране на прогнозната печалба от юридическите лица, която влияе върху пълния размер на вноските към края на данъчния период.


Тези промени водят до актуализации на:

  • калкулатора на авансовите внасяния според Закона за корпоративно подоходно облагане;

С него се проверява дали трябва да се внасят месечни или тримесечни авансови вноски за КД. В случай, че трябва да се направи плащане, калкулаторът изчислява размера на месечните или тримесечните авансови плащания и показва сроковете за тяхното плащане.

  • калкулатора на авансовите внасяния според Закона за корпоративно подоходно облагане по чл. 88


С него може да се направи анализ какво е увеличението или намалението на декларираните авансови плащания, които могат да бъдат едномесечни или тримесечни. С изчислението на калкулатора може да предвидите евентуални лихви по налозите, когато са декларирани по-малки вноски. Подобен анализ е необходим и при предвиждане на надвишаване на вноските, което води и до по-ниска прогнозна печалба на юридическото лице.


Новият променен срок за публикуване на Годишния финансов отчет е удължен срок до 30.09


Има промяна в сроковете за подаване на ГДД по Закона за корпоративно подоходно облагане и Закона за данъците върху доходите на физическите лица, който беше до 30.06 на следващата година, като времето за подаване на налозите се удължава. Това се извършва според чл. 38 от Закона за счетоводство, в който е определено кога трябва да се публикуват годишните финансови отчети, консолидирани финансови отчети и годишни доклади, както е обнародвано и в гл. 7 от закона. Новият срок е до 30.09 на следващата година. Удължава се и времето за публикуване на декларацията за липса на дейност през годината. Той е до 30.06 на следващата година. Неизвършването на дейност се декларира еднократно за първия отчетен данъчен период, който не е осъществен.


  • удължават се сроковете за публикуване на годишни отчети и декларации за липса на фирмена дейност, която се отнася и за предприятие. Това се отнася за юридически лица, които следва да публикуват своите Годишни финансови отчети или декларациите онлайн, а това може да се направи лесно и удобно в страницата ни.

Измененията в сроковете за деклариране на налога, съответно за публикуване на ГДО, водят и до промени, свързани с тези срокове. Това става в Търговския закон и неговият чл. 245, в Закона за юридическите лица с нестопанска цел и неговият чл. 40, ал. 3, в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и неговият чл. 71д за трансферното ценообразуване, както и в преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗКПО.


Това може да го направите и със специалистите на „Български експерт“, разполагащи с необходимия опит и познания, за да подадете навреме своите декларации и счетоводни документи.

bottom of page