top of page
Поиск
  • Фото автораBulgarian Expert

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДДС В СТРАНИ-ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗВРЪЩАНЕ НА НАЛОГ ВЪРХУ ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ, УДЪРЖАН В ЕС


Българска фирма, регистрирана по Данъчния закон, има право да възстанови платения налог, ако той е удържан в друга страна от ЕС. Връщането му важи за стопанска дейност, за която фирмата има право да получи данъчен кредит. Правилото важи по същия принцип, както и ако услугите са извършени в България. За тази цел, фирмата трябва да представи документи за продажба с начислен налог, издадени от нейни клиенти от Европейския съюз. В тези фактури следва да фигурира удържаният данък.


Възползвайки се от нашите услуги за връщане на удържан налог, вие получавате:


- Своевременно обработване на документите;

- Изгодни цени за извършване на услугата;

- Без начисляване на допълнителни такси, при връщане на налога върху добавената стойност;

- Върнатият налог се превежда в удобна за вас банкова сметка.


ВРЪЩАНЕ НА ДДС НА БЪЛГАРСКА ФИРМА, УДЪРЖАН В СТРАНИ ОТ ЕС


КОГА СЕ ПРИЛАГА ВРЪЩАНЕ НА НАЛОГ ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ


Правото за връщане на налог се прилага, ако юридическото лице е данъчно задължено. Фирмата следва да развива дейност в ЕС, където предлага облагаеми услуги. На юридическото лице трябва да е удържан ДДС върху разходите, направило в съответната държава-членка на съюза, в която то няма постоянна регистрация. Именно от тази европейска страна фирмата следва да възстанови платения налог. Юридическото лице не трябва да е осъществявало облагаеми услуги в тази страна. Това не важи за дейности, при които се прилага обратно данъчно начисление. Правилото се прилага и за други необлагаеми транспортни дейности, извършвани през този период.


КОГА СЕ ВРЪЩА НАЛОГ ЗА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ


Възстановява се ДДС за стопански дейности, осъществявани извън страните, където те се облагат. Налогът се връща и в случаите, когато услугите в тези държави не са облагаеми. Правилото се прилага за дейности, извършвани в страна от ЕС, откъдето ще се възстанови ДДС-то. Връща се и налог, удържан за доставки, за които се важи обратното данъчно начисляване в съответната държава.


КОГА НЕ СЕ ВРЪЩА НАЛОГ ЗА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ


ДДС не се връща, когато е удържан за дейности, освободени от този налог. При такива услуги фирмата няма право на данъчно приспадане. Не се връща и начислен налог върху разходи, за които има ограничение в съответната държава-членка на съюза. Съществува и правило за приспадането на данъчен кредит в страната ни. То важи за вече начислен налог. Правилото се прилага за извършването на стопанска дейност, като доставки на стоки и услуги.


Ограниченията могат да бъдат следните:


- ако дейността е предназначена за извършване на освободени от данък доставки, както е упоменато в Данъчния закон;

- ако дейността е свързана с извършването на безвъзмездни доставки и за дейности, различни от стопанската сфера на съответната фирма;

- когато дейността има представителна или развлекателна функция;

- при придобиване или внос мотоциклет или МПС;

- когато дейността е свързана с поддръжка, ремонт и експлоатацията на мотоциклети и МПС, включително за оборудването им с резервни части, горивни и смазочни материали;

- ако стоките са конфискувани от държавата, както и при разрушаване на незаконно изградено недвижимо имущество.


ЧАСТИЧНО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ НАЛОГ


Данъчно задължено лице има възможност да приспада част от начисления налог, когато осъществява облагаеми и освободени доставки. Това може да бъде направено само за сумата, която подлежи на връщане. В този случай се спазват правилата за частично приспадане, валидни в съответната държава от ЕС.


МИНИМАЛНА СУМА ЗА ВРЪЩАНЕ НА ДДС


- най-малко 400 евро или еквивалента в съответната валута, когато периодът на връщане е от 3 месеца до една година;

- най-малко 50 евро или еквивалента в съответната валута, когато периодът на връщане е до края на съответната календарна година.


СРОКОВЕ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ДДС


Искането за връщане на налога се подава в държавата от ЕС, където фирмата развива своята дейност. Това трябва да стане не по-късно от 30 септември през календарната година, в която ДДС-то се следва да се възстанови.


ВРЪЩАНЕ НА ДДС НА ЧУЖДЕСТРАННО ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ В БЪЛГАРИЯ


КОГА СЕ ПРИЛАГА ВРЪЩАНЕ НА НАЛОГ ВЪЛХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ


Правото за връщане на налог се прилага, ако юридическото лице е данъчно задължено. Фирмата следва да развива дейност в ЕС, където предлага облагаеми услуги. На юридическото лице трябва да е удържан ДДС върху разходите, направило в съответната държава-членка на съюза, в която то няма постоянна регистрация. Именно от тази европейска страна фирмата следва да възстанови платения налог. Юридическото лице не трябва да е осъществявало облагаеми услуги в тази страна. Това не важи за дейности, при които се прилага обратно данъчно начисление. Правилото се прилага и за други необлагаеми транспортни дейности, извършвани през този период.


КОГА СЕ ВРЪЩА НАЛОГ ЗА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ


Възстановява се ДДС за стопански дейности, осъществявани извън страните, където те се облагат. Налогът се връща и в случаите, когато услугите в тези държави не са облагаеми. Правилото се прилага за дейности, извършвани в страна от ЕС, откъдето ще се възстанови ДДС-то. Връща се и налог, удържан за доставки, за които се важи обратното данъчно начисляване в съответната държава.


КОГА НЕ СЕ ВРЪЩА НАЛОГ ЗА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ


ДДС не се връща, когато е удържан за дейности, освободени от този налог. При такива услуги фирмата няма право на данъчно приспадане. Не се връща и начислен налог върху разходи, за които има ограничение в съответната държава-членка на съюза. Съществува и правило за приспадането на данъчен кредит в страната ни. То важи за вече начислен налог. Правилото се прилага за извършването на стопанска дейност, като доставки на стоки и услуги.


Ограниченията могат да бъдат следните:

- ако дейността е предназначена за извършване на освободени от данък доставки, както е упоменато в Данъчния закон;

- ако дейността е свързана с извършването на безвъзмездни доставки и за дейности, различни от стопанската сфера на съответната фирма;

- когато дейността има представителна или развлекателна функция;

- при придобиване или внос мотоциклет или МПС;

- когато дейността е свързана с поддръжка, ремонт и експлоатацията на мотоциклети и МПС, включително за оборудването им с резервни части, горивни и смазочни материали;

- ако стоките са конфискувани от държавата, както и при разрушаване на незаконно изградено недвижимо имущество.


ЧАСТИЧНО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ НАЛОГ


Данъчно задължено лице има възможност да приспада част от начисления налог, когато осъществява облагаеми и освободени доставки. Това може да бъде направено само за сумата, която подлежи на връщане. В този случай се спазват правилата за частично приспадане, валидни в съответната държава от ЕС.


МИНИМАЛНА СУМА ЗА ВРЪЩАНЕ НА ДДС

• най-малко 400 евро или еквивалента в съответната валута, когато периодът на връщане е от 3 месеца до една година;

• най-малко 50 евро или еквивалента в съответната валута, когато периодът на връщане е до края на съответната календарна година.


СРОКОВЕ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ДДС


Искането за връщане на налога се подава в държавата от ЕС, където фирмата развива своята дейност. Това трябва да стане не по-късно от 30 септември през календарната година, в която ДДС-то се следва да се възстанови.


ЧАСТИЧНО УДЪРЖАНЕ НА ДДС


Данъчно задължено лице има възможност да приспада част от начисления налог, когато осъществява облагаеми и освободени доставки. Това може да бъде направено само за сумата, която подлежи на възстановяване, според правилата за частично приспадане, валидни в съответната държава от ЕС.


ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩА НАШАТА УСЛУГА


Възстановяването на платен налог е предназначено за фирми, извършващи транспортни дейности. В това число влизат: спедиция и логистиката. Предназначено е и за всички юридически лица, които не са с постоянна регистрация в друга държава-членка. Те следва да са заплатили разходи, свързани с дейността си, но без възможност за самоначисляване на данък върху добавената стойност. Това важи за следните разходи: закупуване на горива и смазочни материали, консумативи за превозните средства, ремонтни услуги, пътна помощ и др.

bottom of page